Bezpečnosť je prvoradá

Súkromná bezpečnostná služba pod obchodným názvom SBS AMR – SECURITY, spol. s r.o. so sídlom v Trnave, Coburgova ul. č. 82 patrí medzi bezpečnostné systémy, ktoré majú záujem reagovať na bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Táto spoločnosť chce uskutočňovať služby v rámci Slovenskej republiky občanom ako aj organizáciám v tom najširšom slova zmysle. Právnym základom pre túto činnosť je zákon o súkromných bezpečnostných službách, ktorý definuje najmä kompetencie /práva a povinnosti/ súkromných bezpečnostných služieb na Slovensku. Ide o strážnu službu, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov poverených výkonom fyzickej ochrany najmä v týchto oblastiach:

  • - ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  • - ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  • - ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • - ochrana majetku pri preprave
  • - ochrana prepravy majetku a osoby
  • - ochrana osoby
  • - zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového alebo kultúrneho podujatia
  • - prevádzkovania zabezpečovacieho alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo nahlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby

AMR Security

Súkromná bezpečnostná služba pod obchodným názvom SBS AMR – SECURITY, spol. s r.o. so sídlom v Trnave, Coburgova ul. č. 82 patrí medzi bezpečnostné systémy, ktoré majú záujem reagovať na bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Táto spoločnosť chce uskutočňovať služby v rámci Slovenskej republiky občanom ako aj organizáciám v tom najširšom slova zmysle. Právnym základom pre túto činnosť je zákon o súkromných bezpečnostných službách.

Vízia spoločnosti

Základom a východiskom k zabezpečeniu ochrany objektu nášho zákazníka je vždy úvodné vykonanie analýzy objektu a postupné riešenie budovania uceleného systému ochrany a zabezpečenia podľa potrieb daného objektu i podľa možnosti nášho zákazníka. O potrebách k dobrému zabezpečeniu ochrany objektov a majetku sa odborná a laická verejnosť denne presvedčuje policajných štatistikách, kde sú výrazne zvyšujúce sa útoky na majetok .

Hodnoty

Medzi priority poskytovania servisu bezpečnostných služieb patrí i zostane predovšetkým kvalitné zabezpečovanie priamej fyzickej ochrany, ktoré je doplňované systémom mechanického zabezpečenia, elektrotechnického zabezpečenia k charakteru objektu, predovšetkým však k potrebám i možnostiam zákazníka, kvalitných režimových opatrení a pod., kam predovšetkým smerujeme priority v poskytovaní našich servisných služieb na úseku ochrany objektov zákazníka.

Naše služby

V rámci poskytovania služieb naša spoločnosť v prípade požiadaviek zákazníka poskytuje tiež i služby informátoriek, ktoré poskytujú informatívny servis v objektoch zákazníka. Tieto služby vykonávajú jednotne upravené, komunikatívne a profesne pripravené pracovníčky, pre ktoré je popri poskytovanej informatívnej agendy prirodzenou samozrejmosťou i režim ochrany objektu zákazníka ako i pozitívna reprezentácia pracoviska a dobrého mena nášho zákazníka.

Základom a východiskom k zabezpečeniu ochrany objektu nášho zákazníka je vždy úvodné vykonanie analýzy objektu a postupné riešenie budovania uceleného systému ochrany a zabezpečenia podľa potrieb daného objektu i podľa možnosti nášho zákazníka. O potrebách k dobrému zabezpečeniu ochrany objektov a majetku sa odborná a laická verejnosť denne presvedčuje policajných štatistikách, kde sú výrazne zvyšujúce sa útoky na majetok fyzických i právnických osôb ako i prehľad neuspokojivých číselných údajov v policajných kriminálnych štatistikách na úseku majetkovej kriminality. V budovaní systému ucelenej ochrany sledujeme nielen profesnú parketu v našej republike, ale venujeme dôraz k získaniu poznatkov a skúsenosti v zahraničí. Výsledkom tohto pozorovania je skutočnosť, že v mnohých štátoch, ktoré zaraďujeme medzi vyspelejšie celky venujú majitelia i užívatelia objektov oveľa vyššie prostriedky venované do ochrany svojich objektov a majetku ako je tomu u nás.

Priama fyzická ochrana objektov zákazníka je vykonávaná zamestnancami našej spoločnosti, ktorí sú jednotne upravení v predpísanej uniforme našej spoločnosti. K potrebám priamej ochrany objektu našich zamestnancov vybavujeme potrebnými technickými a vecnými bezpečnostnými prostriedkami.

Medzi jeden z mechanizmov poskytovaných činností servisu ochrany patria i určité pravidelné kvartálne stretnutia so štatutárnymi, prípadne nimi poverenými zástupcami objektu, kde sú prejednávané vzájomné potreby a požiadavky na servis a zabezpečenie ich objektu a pod., aby sa k danému objektu našiel optimálny spôsob a mechanizmus zabezpečenia objektu.

V rámci našej bezpečnostnej stratégie prevádzkujeme pult PCO / SRP/ - stredisko registrácie poplachov, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme ochranu života, zdravia a majetku občanov. Prostredníctvom moderných technológií NAM Systému monitorujeme objekty cez rôzne prenosové trasy /JTSD, rádiové spojenie, systémy REGGAE, mini REGGAE,GRPS,Videofied, monitoring motorových vozidiel cez ONI systém, helpCare monitorin pre seniorov/, kde členovia zásahových skupín budú schopní vykonať previerku jednotlivých signálov a súčastne preveriť napadnutý objekt cca do 3 – 6 minút v závislosti od vzdialenosti jrdnotlivých objektov. Prirodzene, že túto činnosť nie je možné vykonávať bez dobrej spolupráce s policajným zborom a mestskou políciou v regiónoch, v ktorých zabezpečujeme tieto služby.