O spoločnosti

Spoločnosť SBS AMR –Security, spol. s r.o. začala pôsobiť ako bezpečnostná služba, ktorá zabezpečuje servis strážnych služieb, a s tým súvisiacich servisných činností ako vyplývajú pre bezpečnostnú službu z príslušnej právnej úpravy, a to predovšetkým zo zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činnosti.

Spoločnosť SBS AMR – SECURITY, spol. s r.o. so sídlom v Trnave vznikla na základe analýz počas môjho pôsobenia v bezpečnostnej oblasti. Vznik profesne pripravenej bezpečnostnej služby si vyžiadali predovšetkým osobitne zvýšené nároky a požiadavky na kvalitné zabezpečenie systému ochrany objektov. Vybudovať dobrý systém ochrany si vyžaduje určitý súlad ako i kombinácie fyzickej ochrany, mechanických zabezpečovacích prostriedkov a zariadení, systém režimových opatrení elektronického zabezpečenia a pod. Popri zabezpečovaní a ochrane objektov naša bezpečnostná služba vykonáva tiež zabezpečovanie ochrany i v rôznych iných objektoch, kde je prioritou vyjsť v ústrety zákazníkovi a nájsť najlepší model a spôsob ochrany za využitia všetkých daných možností lokality, kde sa objekt nachádza, charakteru a jeho využitie a pod.

Bezpečnostná služba SBS AMR – SECURITY, spol. s r.o. má udelenú licenciu vydanú Krajským riaditeľstvom PZ v Trnave pod č. PS 00OO84 k poskytovaniu služieb v znení rozsahu § 3 písm. a/ ods. 1 až 10 zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti zo dňa 1.1.2006.

SBS AMR Security - logo

SBS AMR Security - logo

Typ odevov ochranky

Priority AMR Security

Medzi priority poskytovania servisu bezpečnostných služieb patrí i zostane predovšetkým kvalitné zabezpečovanie priamej fyzickej ochrany, ktoré je doplňované systémom mechanického zabezpečenia, elektrotechnického zabezpečenia k charakteru objektu, predovšetkým však k potrebám i možnostiam zákazníka, kvalitných režimových opatrení a pod., kam predovšetkým smerujeme priority v poskytovaní našich servisných služieb na úseku ochrany objektov zákazníka. Preto v rámci týchto potrieb a nárokov naša spoločnosť venuje osobitne zvýšené nároky k personálnej problematike k agende našich zamestnancov, ktorý začína už pri samotnom výbere zamestnancov, a to na nárokoch na ich bezúhonnosť a spoľahlivosť k charakteru nimi vykonanej práce, ich odbornej a profesnej príprave, ako i k ich neustálemu zdokonaľovaniu tak, aby čo najviac vyšli v ústrety ak potrebám nášmu zákazníkovi. V rámci týchto hľadísk a nárokov preferujeme predovšetkým mladších, zdravotne i psychicky zdatných zamestnancov, ich dobré vystupovanie, upravenosť a pod., aby čo najlepšie zvládali nároky nepretržitého systému zabezpečovanie ochrany objektov.

V rámci poskytovania služieb ochrany objektov nášho zákazníka je tiež snaha spoločne hľadať mechanizmy a prostriedky slúžiace k prevencii ochrany objektov zákazníka. V rámci týchto činností udržiavame na veľmi dobrej úrovni spoluprácu na súčinnostné regionálne zložky, ktoré sa menšou či väčšou mierou podieľajú v servise úloh na úseku ochrany objektov i majetku ako sú napr.: požiarne útvary, zdravotnícke strediská, regionálne policajné útvary a pod.